مهدی رحمتی به خواسته‌اش رسید

مهدی رحمتی به خواسته‌اش رسید

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص یک پرونده اعلام کرد. باشگاه آلومینیوم اراک محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال شد.

با توجه به شکایت مهدی رحمتی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۸ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۶ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.