عکس | ۸۰ شاهین یک شاهزاده‌ سعودی | خرید صندلی هواپیما برای تک‌تک این پرندگان!

عکس | ۸۰ شاهین یک شاهزاده‌ سعودی | خرید صندلی هواپیما برای تک‌تک این پرندگان!

شاهزاده صعودی برای پرواز با ۸۰ شاهین خود برای هر کدام یک صندلی اختصاصی در هواپیما خریداری کرد.