بازداشت چهار نفر از کادر درمان بیمارستان مفید تهران | فوت یک کودک بخاطر پول !

بازداشت چهار نفر از کادر درمان بیمارستان مفید تهران | فوت یک کودک بخاطر پول !

پس از اعلام فوت این کودک ۶ ساله، مقام قضایی در دادسرای تهران در جریان موضوع‌ قرار گرفت و بعد از انجام تحقیقات قضایی اولیه و تشکیل پرونده،  رئیس اورژانس، ۲ سوپروایزر و یک سرپرستار بیمارستان بازداشت شدند.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

گفته می شود در زمان مراجعه این کودک پرسنل بیمارستان به دلایل اعتراضات مالی از پذیرش او خودداری کرده اند.