استارت آپ (Startups)

استارت آپ (Startups)

استارت آپ (Startups)

معنی لغوی استارت آپ:

معنی لغوی شرکت نوپا  یا استارت آپ که در دیکشنری وبستر هم آمده است به معنای یک کسب و کار جدید استالبته یک باور کلی وجود دارد که یک استارت آپ به معنی یک کسب و کار کوچک است ولی بین استارتاپ (یا کسب و کار نوپابا کسب و کارهای کوچک (Small Business) تفاوت وجود دارد.

 دامنه مشاغل استارتاپی بسیار گسترده است از یک آنلاین شاپ در اینستاگرام تا یک مغازه همه شامل یک استارت آپ میباشند.

استارت آپ ها به تعریف USSBA :

مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا یا USSBA استارتاپ ‌ها را کسب و کارهایی در نظر میگیرد که دو ویژگی دارندنخست این‌ که معمولاً حول محور تکنولوژی شکل گرفته ‌اند و دیگر اینکه پتانسیل رشد بالایی دارند.

پتانسیل رشد بالا باعث میشود که استارتاپ‌ ها دغدغهی تأمین مالی هم داشته باشند و بیشتر از کسب و کارهای کوچک غیراستارتاپی به دنبال جذب پول باشندچون بنیانگذاران آنها معمولاً بر این باورند که با جذب سرمایه می ‌توانند به سرعت سهم بیشتری از بازار بالقوهی خود را به دست بیاورند و در اختیار بگیرند.

شرکت نوپا دارای ویژگی‌های ذیل هستند:

  1. مبتنی بر ارایه یک نوآوری جدید
  2. مبتنی بر کار تیمی عدم قطعیت
  3. امکان توسعه پذیری کسب و کار

استارت آپ به تعریف استیو بلانک:

استیو بلنک که او را از پیشگامان نظریهپردازی در حوزهی استارتاپ میدانند، استارتاپ را چنین تعریف میکندسازمانی که شکل گرفته تا مدل کسب و کار خود جستجو کندمدل کسب و کاری که قابل تکرار و مقیاس پذیر است.

مجموعه های استارتاپی هنوز در وضعیت ابهام هستند و مدل کسب و کار خود را کشف نکرده اندیعنی هنوز دقیقاً‌ نمیدانند محصول شان چیست و مشتریان شان چه کسانی هستند و چگونه قرار است با ارائه ی محصول به مشتریان خود، ارزش ایجاد کنند.

شرکتهای استارتاپی به دنبال یک مدل تکرارپذیر میگردندیعنی مدلی که بتوانند به سادگی آن را از یک محصول به محصول دیگر توسعه دهند.

مدل کسب و کار آن‌ ها مقیاس پذیر است (Scalable Business Model). یعنی همان کاری را که امروز مثلاً برای ۵۰ مشتری انجام میدهند، به صورت بالقوه بتوانند برای ۵۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰۰ مشتری هم انجام دهند.

استارت آپ به تعریف اریک ریس:

اریک ریس در کتاب Lean Startup که با عنوان «نوپای ناب» به فارسی ترجمه شده است، استارتاپ را چنین تعریف می‌‌کنداستارت آپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام بالایی وجود دارد به وجود آمده است.استارتاپ یک «نهاد / Institution» است و نه یک محصولبه بیان دیگر، استارتاپ نگاهی فراتر از محصول داشته و مدام در پی رشد و کشف قلمروهای تازه باشد.

مدیران استارتاپی برای رفع ابهام باید به سراغ «یادگیری بر پایهی اعتبارسنجی» بروندیعنی هیچ فرضی را به شکل مطلق، درست در نظر نگیرند و در هر مرحله با آزمودن فرض‌ هایشان زمینهی برداشتن گام بعدی را فراهم کنند.

تفاوت استارت آپ با بیزینس:

استارت آپ ها، در اصل، نسخه های کوچکی از شرکت های بزرگ نیستنددر عوض، آنها به عنوان سازمان هایی که برای جستجوی یک مدل تجاری قابل تکرار و مقیاس پذیر تشکیل شده اند، بهتر تعریف می شوندبنیانگذاران استارت ‌آپ نه تنها به دنبال اثبات مدل کسب ‌و کار خود و اجرای آن هستند، بلکه به دنبال راهی برای انجام سریع این کار و به روشی هستند که تأثیر عمدهای بر بازار معین آنها داشته باشد.

یک کسب‌ و کار کوچک در جستجوی مدل کسب‌ و کاری نیست که از همان روز اول کارآیی داشته باشد.

 یک کسب و کار کوچک یک سازمان خودپایه است که از اولین روز افتتاح درآمد ایجاد می کندآنها برای تشکیل یک شرکت کارآمد به سرمایه گذاری و زمان زیادی نیاز ندارند.

 به طور معمول، یک تجارت کوچک مقدار نسبتاً کمی از فروش را به ارمغان می آورد، وارد بازار محلی یا منطقه ای می شود و تعداد کمی کارمند دارد.

 هدف رشد

هدف بنیانگذار استارت آپ این است که بازار را با یک مدل کسب و کار تاثیرگذار بر هم بزندآنها می خواهند بازار را تصاحب کنند.

 از سوی دیگر، برای راه اندازی یک تجارت کوچک، نیازی به یک بازار بزرگ برای رشد نداریدشما فقط به یک بازار نیاز دارید و باید بتوانید به همه آنهایی که در بازار خود هستند به روشی کارآمد دسترسی داشته باشید و به آنها خدمت کنید.

 

روش های تامین مالی

استارت‌ آپ ‌ها معمولاً بلافاصله به دنبال سرمایهگذاریهای عمده هستندو با سرمایهگذارانی کار میکنند که به دنبال سرمایهگذاری عمده هستند، اما در مورد اینکه به چه کسی اعتماد میکنند، سختگیر هستند.

 از سوی دیگر، صاحبان مشاغل کوچک معمولاً برای دستیابی به اهداف تأمین مالی خود به تأمین مالی بدهی از طریق وام های مشاغل کوچک روی می آورندبانک‌ های سنتی و وام‌ دهندگان آنلاین مقادیر کمتری سرمایه را ارائه میکنند و برای تأمین مالی سود دریافت میکنند.

 دیدگاه های پایانی” متفاوت

هدف نهایی برای یک کسب و کار کوچک چیست؟

خوب، برای ماندن در تجارت است!

 ولی، استارت‌ آپ ‌ها موقتی هستنداگر همه چیز خوب پیش برود، آن استارتاپ به یک شرکت عظیم تبدیل میشود که یک رویداد IPO (عرضه عمومی اولیهرا تجربه میکندیکی دیگر از واقعیت های رایج یک استارتاپ، خریده شدن توسط یک شرکت بزرگتر است.

 جمع بندی:

استارت آپ به معنی شرکتی نوپا است که تفاوت هایی اساسی با یک بیزینس یا کسب و کار دارددر اینجا به معنی یک استارت آپ از منابع مختلف و تفاوت های اصلی آن با یک کسب و کار پرداختیم.

 

 

.